تبلیغات
ss501 & Korean STARS - کره.................
یکشنبه 18 فروردین 1392

کره.................

   نوشته شده توسط: Kim Ji ae    

هیچی نمیگم فقط میگم بریم ادامه ی مطلب.....

 

موفق باشی

Hang-u-nŭl bim-ni-da!   행운을 빕니다

 

تولدت مبارک!

Sang-il ch'u-k'a-ham-ni-da!   생일 축하합니다!

 

سال نو مبارک! Sae-hae-bok ma-ni pa-dŭ-se-yo!   새해복 많이 받으세요!

 

کریسمس مبارک! Me-ri k'ŭ-ri-sŭ-ma-sŭ!    메리 크리스마스!

 

تبریک میگم!

Ch'u-k'a-dŭ-rim-ni-da!   축하드립니다!

 

 

لذت ببر (for meals...) Ma-ni dŭ-se-yo!   많이 드세요!

 

من مایلم کره را به مدت یک روز ببینم.

Ŏn-jen-ga-nŭn han-gu-ge ka-go shi-p'ŏ-yo.
언젠가는 한국에 가고 싶어요

سلام منو به جان برسون!

Cha-nan-t'e an-bu-rŭl chŏ-nae-ju-se-yo.
잔한테 안부를 전해주세요.

 

شب بخیر و خوابهای شیرین ببینی! Dwae-ji-kkum kku-se-yo!   돼지꿈 꾸세요!

............................................................................................................................................................................

 

ایا صحبت میکنی...(کره ای.انگلیسی) Yŏng-ŏ/han-gu-gŏ hal jul a-se-yo?   영어/한국어 할 줄 아세요?


فقط یکم Cho-gŭ-myo.   조금요.

اسم شما چیه؟ I-rŭ-mi ŏ-ttŏ-k'e dwoe-se-yo?   이름이 어떻게 되세요?

اسم من هست.... Chŏ-nŭn_____i-e-yo.   저는 ____이에요.

Mr.../ Mrs.…/ Miss… Sŏn-saeng-nim/sa-mo-nim. *3   선생님/ 사모님 (Mrs.)

از دیدنتون خوشحالم Man-na-sŏ ban-gap-ssŭm-ni-da!   만나서 반갑습니다!

شما خیلی مهربون هستی! Nŏ-mu ch'in-jŏ-ra-shi-ne-yo!   너무 친절하시네요!

شما از کجا هستی؟ Ŏ-di-sŏ o-shiŏ-ssŏ-yo?   어디서 오셨어요?

من از.....(آمریکا...کره..)هستم. Chŏ-nŭn (mi-guk/han-guk)-e-sŏ wa-ssŏ-yo.
저는 (미국/한국) 에서 왔어요.

من آمریکایی ام....... Chŏ-nŭn (mi-gu-gin)-i-e-yo.   저는 (미국인)이에요.

کجا زندگی میکنی؟ Ŏ-di sa-se-yo?   어디 사세요?

من در(کره .....)زندگی میکنم. Chŏ-nŭn (mi-guk/han-guk)-e-sŏ sa-ra-yo.
저는 (미국/한국)에서 살아요.

ایا شما اینجارو دوست داری؟ Yŏ-gi-ga cho-ŭ-se-yo?   여기가 좋으세요?

کره کشور خیلی خوبی هست... Han-gu-gŭn dae-dan-han na-ra-im-ni-da.
한국은 대단한 나라입니다.

کار شما چیه؟ Chik-tchang-ŭn ŏ-ttŏ-k'e dwoe-se-yo?   직장은 어떻게 되세요?

من کار میکنم به عنوان ....(مترجم...کارمند...) Chik-tchang-ŭn (pŏ-nyŏk-tcha/sa-ŏp-kka)-im-ni-da.
직장은 (번역자/사업가)입니다.

من کره ای را دوست دارم. Chŏ-nŭn han-gu-gŏ-ga cho-a-yo.   저는 한국어가 좋아요.

من کره ای رو در یک ماه یاد گرفتم. Han-gu-gŏ gong-bu shi-ja-k'an ji han da-ri dwoe-ŏ-ssŏ-yo.
한국어 공부 시작한 지 한 달이 되었어요.

اوه!چه خوب! U-wa! Cho-ŭ-ne-yo!   우와! 좋으네요!

چند سالته؟ Na-i-ga ŏ-ttŏ-k'e dwoe-se-yo?   나이가 어떻게 되세요?

من (20ساله...30 ساله...)هستم Chŏ-nŭn (sŭ-mu/sŏ-rŭn)-sa-ri-e-yo.   저는 (스무/서른)살이에요.

من دارم میرم.    Ka-bwa-ya dwoe-yo.   가봐야 돼요.

بعدا برمیگردم. Kŭm-bang ga-tta ol-kke-yo.   금방 갔다 올께요.

.............................................................................................................................................................................

 


한옥 [ha-nok] = خانه به سبک کره ای


담 [dam] = دیوار(خارج از ساختمان)


우편함 [u-pyeo-nam] = صندوق پستی


골목 [gol-mok] = کوچه연필꽂이[yeon-pil-kko-ji] = جامدادی(گلدانی شکل)


책꽂이[chaek-kko-ji] = قفسه کتاب


눈썹[nun-sseop] = ابرو


목걸이[mok-geo-ri] = گردنبند


책상[chaek-sang] = میز기둥 [gi-dung] = ستون


팔 [pal] = دست


코 [ko] = بینی


수첩 [su-cheop] = برنامه ریزی


잠을 자다 [ja-meul ja-da] = به خواب


지붕 [ji-bung] = سقف

.............................................................................................................................................................................

۱۴ حروف اصلی بی صدا یا صامت وجود دارد:

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ

 

و ۱۰ حروف اصلی:

ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ

 

در این درس ما به دنبال صامتها میریم:

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅇ,

 

و حروف اصلی:

ㅏ, ㅗ, ㅜ, ㅣ.

 

ㄱ:مقدار صدا [G] یا [ک].این قوی تر از زبان انگلیسی [G] تر و

 ضعیف تر از [ک]

 

ㄴ:این صدا [N].... اما میتونید با قرار دادن زبان خود بین قسمت

 بالای دندان..در این صورت تلفظ شما درسته!

 

ㄷ:دارای ارزش صوتی [th] و یا [D مانند ، شما باید برای قرار دادن

زبان خود را در دو و دندان های پایین تر بالای شما.

 

ㅁ:ارزش صدا [M] وشما میتونید به این  فکر می کنید که می توانید دهان

 خود را بسته به آن را راحت تر به خاطر داشته باشید و میتونید آن را

درست تلفظ کنید!

 

ㅇ:این حروف ارزش صدایی نداره

(هنگامی که آن را در آغاز هجا مورد استفاده قرار می گیرد استفاده

 می شود)زمانی استفاده میشه که شما میخواین حروف صدادار رو

بیان کنید.

 

How to read and write Hangeul - Part 1

 

ㅏ:صدای (a) داره.

[ga/ka] [na] [da] [ma] [a]

 

ㅗ :صدای (o)داره.

[go] [no] [do] [mo] [o]

 

: صدای(u) داره.

[gu] [nu] [du] [mu] [u]

 

:صدای (i)داره.

[gi] [ni] [di] [mi] [i]


فعلا تا همین جا تموم اما هنوز ادامه داره .......

..........................................................................................................................................

초등학교 =cho-deung-hak-gyo=مدرسه ابتدایى


운동장=un-dong-jang=مدرسه-میدان بازى-زمین بازى


그물=geu-mul=خالص


의자= ui-ja=صندلى-نیمكت


놀이터 =no-ri-teo=زمین بازى

 

امیدوارم خوشتون اومده باه تا آپ بعدی بای بوی بی................؟؟؟؟؟؟!!!!!!